STATUT Fundacji Krakowska Scena Muzyczna

§ 1

Fundacja Krakowska Scena Muzyczna zwana w dalszej części Statutu „Fundacją”, ustanowiona została w Krakowie w dniu 20 września 2013 r. przez fundatorów: Dominikę Filipowicz, Rafała Majewskiego, Michała Wójcika zwanych w dalszej części Statutu „Pierwszymi Fundatorami”.

§ 2

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Statutu.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

3. Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister do Spraw Kultury i Sztuki

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

1. Fundacja powstała, w celu wspierania i promocji działalności artystycznej oraz integracji regionalnych środowisk twórczych zwłaszcza artystów i twórców, których działalność związana jest z muzyką.

2. Fundacja swe cele realizuje między innymi poprzez:

a) szerzenie informacji przedstawiających sylwetki artystów oraz ich twórczość,

b) szerzenie informacji na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych ukierunkowanych na muzykę,

c) konsolidację środowiska twórców, fanów i wszelkich osób powiązanych z muzyką,

d) działanie na rzecz rozwoju muzyki,

e) doradztwo w zakresie autopromocji,

f) prowadzenie działalności koncertowej, wydawniczej, fonograficznej, impresaryjnej i produkcji radiowej,

g) świadczenie usług pośrednictwa między firmami a artystami, mających na celu zoptymalizowanie dostępu do interesujących usług i towarów, które mogą być wykorzystywane w działalności twórczej muzycznej,

h) prowadzenie kampanii reklamowych i informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych związanych z muzyką,

i) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi, których cele są zbieżne z celami Fundacji,

j) organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń, warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań i wymiany międzynarodowej,

k) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych,

l) pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność z dostępnych środków pomocowych.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć i nabywać osoby prawne (spółki), których jest właścicielem. Dochód ewentualnie posiadanych spółek stanowi dochód Fundacji.

2. W sferze realizacji zadań i celów określonych w Statucie Fundacja może prowadzić działalność odpłatną oraz nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Fundacja może prowadzić samodzielnie działalności gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów jako działalność dodatkową do podstawowej działalności Fundacji związanej z realizacją celów Fundacji.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacja przeznacza na działalność związaną z realizacją jej celów statutowych.

5. Fundacja gromadzi środki pieniężne i rzeczowe dla realizacji celów statutowych.

§ 7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1800PLN (słownie: tysiąc osiemset złotych) z czego 1000 PLN przeznaczone jest na działalność gospodarczą Fundacji.

2. Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:

a) Majątku własnego Fundacji,

b) Dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów od osób i instytucji,

c) Dalszych świadczeń od fundatorów,

d) Dochodów ze zbiorek i imprez publicznych,

e) Działalności odpłatnej Fundacji,

f) Działalności gospodarczej Fundacji.

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust.2 lit.b) powinno uwzględniać życzenia ofiarodawców, co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych, jednakże nie w innych celach niż statutowych.

4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§ 8

Organami Fundacji są:

1. Konwent Fundatorów

2. Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem”

§ 9

1. Konwent Fundatorów składa się z Pierwszych Fundatorów oraz z pozostałych Fundatorów. Fundatorem zostaje się na zaproszenie i za zgodą wszystkich Pierwszych Fundatorów po wpłacie na rzecz Fundacji  kwoty ustalonej każdorazowo przez Pierwszych Fundatorów.

2. Do Konwentu Fundatorów należy:

a) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji.

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

c) zatwierdzanie planów i programów działania Fundacji

d) zatwierdzanie regulaminów przyznawania wyróżnień i tytułów honorowych Fundacji

e) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji

f) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.

3. Konwent Fundatorów zbiera się na doręczony każdemu z Fundatorów, pisemny wniosek przynajmniej jednego z Fundatorów lub na umotywowany wniosek Zarządu w miejscu siedziby Fundacji lub w innym dogodnym dla Fundatorów miejscu wskazanym we wniosku.

4. We wniosku, w przybliżeniu należy również określić planowany porządek obrad lub określić tematy, które zdaniem wnioskodawcy lub wnioskodawców powinny być przedmiotem obrad posiedzenia.

§ 10

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej z jednej osoby, powołanej na stanowisko przez Konwent Fundatorów.

2. Konwent Fundatorów, może odwołać poszczególnych członków Zarządu.

3. Prace zarządu organizuje Prezes Fundacji.

4. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powołany przez  Pierwszych Fundatorów.

5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji, z zastrzeżeniem uprawnień Konwentu Fundatorów, określonych w Statucie, we wszystkich sprawach Fundacji.

§ 11

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Fundacji, a w jego nieobecność osoba wcześniej przez niego wskazana.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.

4. Uchwały zarządu podpisuje Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.

§ 12

1. W przypadku występowania w Fundacji Zarządu jednoosobowego, do występowania w imieniu Fundacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

2. W przypadku zarządu wieloosobowego do występowania w imieniu Fundacji, składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnionych jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków zarządu.

3. Konwent Fundatorów ustala wynagrodzenie członków Zarządu na rzecz Fundacji. W takim przypadku, stosowne umowy podpisuje z członkami zarządu osoba wskazana w tym celu przez Konwent Fundatorów.

§ 13

1. Zmiany statutu może dokonać Konwent Fundatorów. Zmiana Statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 14

1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie celów Fundacji, Fundacja może się połączyć z inna Fundacją.

2. Połączenie z inna Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

§ 15

1. Fundacja może podlegać likwidacji w razie osiągnięcia celu dla jakiego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje jednogłośnie Konwent Fundatorów na wniosek Zarządu.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba że Zarząd wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

§ 16

1. Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

§ 17

1. Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.