MOVE ON JAZZ BAND

15 listopada 2014 20:30
wstęp wolny
  • MOVE ON JAZZ BAND

Zapraszamy na koncert zespołu MOVE ON JAZZ BAND.

…Move on Jazz Band kon­cer­to­wał wie­lo­krot­nie w dużych klu­bach jaz­zo­wych Pol­ski a także Europy Zachod­niej. Zespół ma na swoim kon­cie płytę: No more blues, która spo­tkała się z bar­dzo pozy­tyw­nymi recen­zjami kry­ty­ków. Pre­zen­to­wane na niej: bossa novy, utwory swin­gowe oraz bal­lady jaz­zowe zostały zagrane z nie­po­wta­rzal­nym feelin­giem i żywio­ło­wo­ścią, nada­jącą tym kom­po­zy­cjom nowy, bar­dzo ory­gi­nalny cha­rak­ter.

Wstęp wolny!

Komentarze

Powered by Facebook Comments