DachOOfka Eliminacje: SATORI

3 marca 2015 20:00

DachOOFka Festival zaprasza na koncert zespołu SATORI!
Wstęp wolny.

Zespół Satori powstał w oko­licy prze­łomu 2009/2010 roku z ini­cja­tywy gita­rzy­sty i woka­li­sty Toma­sza Jopka oraz kla­wi­szowca Pio­tra Stronki. Był to dobry pre­tekst do roz­krę­ca­nia stu­denc­kich imprez wszę­dzie tam, gdzie można było wci­snąć per­ku­sję i kilka wzmac­nia­czy. Chło­paki robili imprezy, gdzie tylko się dało — cza­sem nawet wyska­ku­jąc przed kil­ku­na­sto­ty­sięczną widow­nię, np. pod­czas Juwe­na­liów 2011 w Pozna­niu. Żarty się skoń­czyły w czerwcu 2011 roku, gdy do zespołu dołą­czył gita­rzy­sta pro­wa­dzący – Char­lie. W listo­pa­dzie 2012 roku uka­zał się pierw­szy tele­dysk do kawałka “Upside down”. Wznie­ca­jąc wokół sie­bie coraz więk­sze tumany kurzu grupa wyła­pała z tłumu nowego per­ku­si­stę Krisa. W grud­niu 2013 Satori roz­po­częło pracę nad swoją debiu­tancką, peł­no­wy­mia­rową płytą. Krą­żek zawie­ra­jący 10 utwo­rów jest zde­cy­do­wa­nie meta­lowy, choć nie bra­kuje na nim bar­dziej melo­dyj­nych frag­men­tów. Pre­miera płyty “Crave for chaos” odbyła się 24 paź­dzier­nika 2014 roku w klu­bie Trops w Pozna­niu. Wcze­śniej uka­zały sie dwa sin­gle pt. “Psy­cho” wraz z tele­dy­skiem oraz “Crave”.

Skład:
Tomasz Jopek — vocal, guitar
Piotr Stronka — piano, vocal
Char­lie Maj­chro­wicz — guitar
Krzysz­tof Kostencki — drums

Komentarze

Powered by Facebook Comments